507330551
Facebook
Twitter
LinkedIn

ROI - wskaźnik, który musisz znać! Dowiedz się, jak obliczyć i interpretować ROI, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe.

ROI (ang. Return on Investment) to wskaźnik rentowności inwestycji, który jest kluczowy dla każdego przedsiębiorstwa. Pozwala on na ocenę efektywności różnych działań, takich jak kampanie marketingowe, inwestycje finansowe i projekty. W tym artykule dowiesz się, jak obliczyć ROI, interpretować jego wynik i stosować go w różnych obszarach.
Jak obliczyć i interpretować ROI

Spis treści

Wskaźnik ROI - co to jest?

Definicja ROI

ROI (ang. Return on Investment) to wskaźnik rentowności inwestycji, który służy do oceny efektywności podejmowanych działań. Pozwala on na porównanie zysków z danej inwestycji z jej kosztami i wyrażenie tego stosunku w procentach. Im wyższy jest wskaźnik ROI, tym dana inwestycja jest bardziej opłacalna.

Znaczenie ROI dla biznesu

Wskaźnik ROI jest kluczowym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa, które chce podejmować świadome i racjonalne decyzje inwestycyjne. Pozwala on na:

 • Ocenę efektywności różnych projektów i kampanii marketingowych.
 • Porównanie różnych inwestycji pod względem ich rentowności.
 • Identyfikację obszarów, które wymagają poprawy.
 • Uzasadnienie wydatków przed zarządem lub inwestorami.

Zalety i wady ROI

Zalety:

 • Prosta i intuicyjna interpretacja
 • Uniwersalność – można go stosować do różnych rodzajów inwestycji
 • Możliwość porównywania wyników w czasie

Wady:

 • Nie uwzględnia wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na opłacalność inwestycji
 • Może być trudny do obliczenia w niektórych przypadkach
 • Wymaga dokładnych danych

Przykład

Firma X zainwestowała 10 000 zł w kampanię marketingową, która wygenerowała 20 000 zł przychodu. W tym przypadku ROI wynosi:

ROI = (20 000 zł – 10 000 zł) / 10 000 zł * 100% = 100%

Oznacza to, że firma X zarobiła 1 zł na każdy zainwestowany 1 zł.

Wzór na ROI

Podstawowy wzór na ROI

Podstawowy wzór na ROI jest następujący:

ROI = (Przychód – Koszt inwestycji) / Koszt inwestycji * 100%

Gdzie:

 • Przychód – to kwota pieniędzy, którą zarobiono dzięki danej inwestycji.
 • Koszt inwestycji – to kwota pieniędzy, którą zainwestowano w daną inwestycję.

Przykład:

Firma Y zainwestowała 50 000 zł w zakup nowego oprogramowania. Dzięki temu oprogramowaniu firma zyskała 100 000 zł dodatkowego przychodu. W tym przypadku ROI wynosi:

ROI = (100 000 zł – 50 000 zł) / 50 000 zł * 100% = 100%

Oznacza to, że firma Y zarobiła 1 zł na każdy zainwestowany 1 zł.

Warianty wzoru na ROI

W zależności od specyfiki danej inwestycji, można stosować różne warianty wzoru na ROI. Na przykład:

ROI dla kampanii marketingowych:

ROI = (Przyrost przychodów z kampanii – Koszt kampanii) / Koszt kampanii * 100%

ROI dla projektów:

ROI = (Wartość netto projektu – Koszt projektu) / Koszt projektu * 100%

Interpretacja wyniku ROI

O czym mówi dodatni ROI?

Dodatni ROI oznacza, że dana inwestycja była opłacalna. Im wyższy jest dodatni ROI, tym większy był zysk z danej inwestycji.

Przykład:

Inwestycja o ROI 50% oznacza, że na każdy zainwestowany 1 zł firma zarobiła 0,50 zł.

O czym mówi ujemny ROI?

Ujemny ROI oznacza, że dana inwestycja była stratna. Im wyższy jest ujemny ROI, tym większa była strata z danej inwestycji.

Przykład:

Inwestycja o ROI -20% oznacza, że na każdy zainwestowany 1 zł firma straciła 0,20 zł.

Porównywanie wyników ROI

Przy porównywaniu wyników ROI należy wziąć pod uwagę:

 • Rodzaj inwestycji: Różne rodzaje inwestycji mają różne oczekiwane stopy zwrotu.
 • Okres inwestycji: ROI należy interpretować w kontekście czasu trwania inwestycji.
 • Ryzyko inwestycji: Inwestycje o wyższym ryzyku powinny generować wyższy ROI.

Przykład:

Nie można porównywać ROI inwestycji w akcje z ROI inwestycji w obligacje skarbowe. Akcje są bardziej ryzykowne, więc powinny generować wyższy ROI, aby zrekompensować to ryzyko.

ROI a inne wskaźniki

ROI vs. ROAS

ROAS (ang. Return on Ad Spend) to wskaźnik, który jest podobny do ROI, ale skupia się na zwrocie z wydatków na reklamę. Wzór na ROAS jest następujący:

ROAS = Przychód z kampanii / Koszt kampanii

ROAS jest przydatnym wskaźnikiem do oceny efektywności kampanii reklamowych, ale nie uwzględnia innych kosztów związanych z daną inwestycją.

ROI vs. marża

Marża to różnica między ceną sprzedaży a kosztem wytworzenia produktu lub usługi. ROI jest szerszym wskaźnikiem, który uwzględnia zarówno marżę, jak i inne koszty związane z daną inwestycją.

ROI vs. NPV

NPV (ang. Net Present Value) to wskaźnik, który uwzględnia wartość pieniądza w czasie. ROI nie uwzględnia wartości pieniądza w czasie, więc może być mniej dokładny w przypadku długoterminowych inwestycji.

Interesują Cię moje treści?

Zapisz się na mój newsletter, z którego dowiesz się więcej na temat digital marketingu, analityki internetowej i analizy danych!